Câu hỏi liên quan Vấn đề 1: Mối liên hệ giữa f, v, bước sóng và chiết suất của ánh sáng trong các môi trường.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 1: Mối liên hệ giữa f, v, bước sóng và chiết suất của ánh sáng trong các môi trường.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng  660nm từ chân không sang thuỷ tinh có chiết suất n=1,5 .Khi tia sáng truyền trong thuỷ tinh có màu và bước sóng là:   

Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660 nm từ chân không sang thuỷ tinh có chiết suất n= 1,5 .Khi tia sáng truyền trong thuỷ tinh có màu và bước sóng là:   

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Ánh sáng đơn sắc có tần số f=5.10^14 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm...

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014  Hz  truyền trong chân không với bước sóng 600 (nm). Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 

Trắc nghiệm Dễ

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Tần số ánh sáng đơn sắc là?

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 (m) và khoảng vân là 0,8 (mm). Cho c = 3.108 (m/s). Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ ( λ=0,759 μm) là 1,239 ; đối với ánh sáng tím ( λ= 0,405 μm) là 1,343 . Chiết suất của nước đối với ánh sáng xanh( λ=0,0500 μm) bằng bao nhiêu?

Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ ( λđ=0,759 μm ) là 1,239 ; đối với ánh sáng tím ( λt= 0,405 μm ) là 1,343 . Chiết suất của nước đối với ánh sáng xanh(  λx=0,500 μm  ) bằng

Trắc nghiệm Trung bình

Bước sóng của bức xạ da cam trong chân không là 600nm thì tần số của bức xạ đó là

Bước sóng của bức xạ da cam trong chân không là 600 (nm) thì tần số của bức xạ đó là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…