Khởi tạo bài tập vấn đề 1. sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Khởi tạo làm bài tập vấn đề 1. sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Nhập các thông tin sau để khởi tạo làm bài tập

* Bắt buộc nhập dữ liệu

Tối đa 300 câu hỏi
Tên bài tập:
Chế độ chọn câu hỏi:
Bắt đầu từ câu:
Kết thúc tới câu:
Hiển thị lời giải:
Gợi ý giải:
Thời gian làm (phút):