CHƯƠNG II: Sóng cơ học.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG II: Sóng cơ học.

Advertisement

CHƯƠNG II: Sóng cơ học.

Chủ Đề Vật Lý

VẬT LÝ 12 CHƯƠNG II: Sóng cơ học. Bài 1: Tổng quan về sóng cơ học. Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản. Vấn đề 2: Phương trình truyền sóng tại một điểm. Vấn đề 3: Độ lệch phase trong quá trình truyền sóng. Vấn đề 4: Bài toán nhốt giá trị. Vấn đề 5: Bài toán xác định biên độ dao động. Vấn đề 5: Bài toán xác định biên độ dao động Bài 2: Giao thoa sóng. Vấn đề 1: Những định nghĩa cơ bản. Vấn đề 2: Phương trình giao thoa sóng. Vấn đề 3: Biên độ giao thoa. Vấn đề 4: Điều kiện cực đại cực tiểu. Vấn đề 5: Số lượng cực đại – cực tiểu. Vấn đề 6: Bài toán đường trung trực. Vấn đề 7: Bài toán đường vuông góc trong giao thoa sóng. Vấn đề 8: Bài toán đường tròn. Bài 3: Sóng dừng. Vấn đề 1: Sóng phản xạ. Vấn đề 2: Định nghĩa sóng dừng. Vấn đề 3: Điều kiện có sóng dừng. Vấn đề 4: Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Vấn đề 5: Biên độ giao động của sóng dừng ở một điểm bất kì. Vấn đề 6: Phương trình sóng dừng tại một điểm. Vấn đề 7: Sóng dừng - bài toán liên quan tới lực căng dây. Bài 4: Sóng âm Vấn đề 1: Lý thuyết sóng âm. Vấn đề 2: Đặc trưng vật lý của sóng âm. Vấn đề 3: Đặc trưng sinh lý của sóng âm. Vấn đề 4: Nhạc cụ.

Lý thuyết Liên Quan

Công Thức Liên Quan

Định nghĩa sóng cơ - Vật lý 12

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Có hai loại sóng: sóng ngang và sóng dọc.

vrắn > vlỏng > vkhí , f không đổi

1. Định nghĩa

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

2. Phân loại

Sóng cơ gồm 2 loại chính: sóng ngang và sóng dọc.

+ Sóng ngang là loại sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang chỉ truyền được trên mặt nước và trong chất rắn.

+ Sóng dọc là loại sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc sẽ truyền được cả trong chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Sóng cơ (cả sóng dọc và sóng ngang) không truyền được trong chân không.

3. Một số đại lượng đặc trưng cho sóng cơ

a. Chu kỳ và tần số

+ Chu kì T của sóng là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. 

+ Tần số f là đai lượng đặc trưng cho sóng.

T=1f=λv

b. Tốc độ truyền sóng

v=λT=λf

Tốc độ truyền sóng v là tốc độ lan truyền dao động của môi trường. Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng v có một giá trị nhất định và không đổi. 

+ Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác tốc độ truyền sóng thay đổi, bước sóng thay đổi còn tần số (chu kì, tần số góc) của sóng thì không thay đổi.

+ Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường: vrắn > vlỏng > vkhí

c. Bước sóng

+ Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

+ Bước sóng là quãng đường ngắn nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

λ=v.T=vf

d. Năng lượng sóng

Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

4. Lưu ý:

+ Trong sự truyền sóng, pha dao động truyền đi còn các phần tử của môi trường không truyền đi mà chỉ dao động quanh vị trí cân bằng.

+ Tốc độ truyền sóng khác với tốc độ dao động của phần tử.

 

 

Xem chi tiết

Phương trình vận tốc của dao động sóng tại M -Vật lý 12

vM=Aωsinωt+φ±2πxλ 

vM: Vận tốc của dao động sóng theo phương vuông góc với phương truyền. m/s

A: Biên độ dao động cm

ω: Tần số góc của dao động sóng rad/s

x: Vị trí M so với O cm

λ: Bước sóng cm

Xem chi tiết

Độ lệch pha giữa hai vị trí M và N - Vật lý 12

φMN=φM-φN=2πxM-xNλ

xM vị trí M so với nguồn

xN vị trí N so với nguồn

λ Bước sóng của dao động cơ

φMN độ lệch pha giữa M và N

Xem chi tiết

Pha của M sau khi tổng hợp - Vật lý 12

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22 khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 >0

φM=-πd2M+d1Mλ+φ1+φ22+π khi cosπd2M-d1Mλ-φ2 <0

Khi hai nguồn đồng pha : φM=-πd2M+d1Mλ

Xem chi tiết

Biên độ tổng hợp khi nguồn sóng khác biên độ - Vật lý 12

AM=A12+A22+2A1A2cosφ2-φ1A1-A2AMA1+A2

AM :Biên độ tổng hợp tại M

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là?- Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27 s. Chu kì của sóng biển là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? - Vật lý 12

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 120 cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng cơ học, xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? - Vật lý 12.

Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f=2 Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định bước sóng của sóng cơ học-Vật lý 12

Trong thời gian 12 s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?- Vật lý 12

Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f=100 Hz gây ra các sóng có biên độ A=0,4 cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng?- Vật lý 12

Một nguồn O dao động với tần số f=25 Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 1 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 7 lần trong 18 giây -Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 7 lần trong 18 giây và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 3 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần t- Vật lý 12

Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 s và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 10 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng cơ học là gì?- Vật lý 12

Sóng cơ là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường?- Vật lý 12

Tốc độ truyền sóng trong một môi trường:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB =2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Định nghĩa về bước sóng.- Vật lý 12

Bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào?- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lý thuyết về sóng cơ-Vật lý 12:

Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì …… càng giảm.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng cơ học. Năng lượng của sóng-Vật lý 12.

Chọn câu trả lời sai. Năng lượng của sóng truyền từ một nguồn điểm sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

: Sóng dọc.-Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn -Vật lý 12

Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn đi qua trước mặt trong  thời gian 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một điểm A trên mặt nước dao dộng với tần số 100 Hz .Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 2 gợn sóng nối tiếp là 3 cm - Vật lý 12

Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100 Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa hai gợn sóng nối tiếp là 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Vào thời t thấy ly độ của B=4cm, hỏi ly độ của A là bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một phương truyền sóng, sóng truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=8cos(ωt) (cm), tại B là uB=8cos(ωt-2π3) (cm). Vào thời t thấy ly độ của B=4cm , ly độ của A là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là - Vật lý 12

Trên một phương truyền sóng, truyền từ A đến B. Phương trình dao động tại A là uA=6cos(ωt+π3) cm , tại B là uB=6cos(ωt) cm. Vào thời điểm t, ly độ của A là - 3 cm, ly độ của B là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi nào?- Vật lý 12

Một sóng âm được mô tả bởi phương trình u=Acos2π(tT-xλ). Tốc độ cực đại của phân tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là.- Vật lý 12

Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO= 5cos(5πt) (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình  u= Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s - Vật lý 12

Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acosπ(0,02x – 2t) trong đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là - Vật lý 12

Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: uO=Acosωt . Sóng này truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng là λ. Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10cm là?- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng biết phương trình sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x (m) có phương trình sóng u=4cos(π3t-2π3x) (m). Tốc độ trong môi trường đó có giá trị:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7π t+π /3) . Phương trình này biểu diễn? - Vật lý 12

 Cho phương trình u=Acos(0,4πx+7πt+π3). Phương trình này biểu diễn:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π/2 là 0,75m. - Vật lý 12

Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình: u=Acos(5πt+π2) (cm). Trong đó t đo bằng giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha dao động lệch nhau 3π20,75 m. Bước sóng và tốc độ truyền sóng lần lượt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình truyền sóng - Vật lý 12

Một sóng cơ, với phương trình u=30cos(4.103t-50x) (cm), truyền dọc theo trục Ox, trong đó toạ độ x đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = ( t1+ 2,01)s bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Một nguồn O dao động với tần số f=50 Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3 cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9 cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2 cm. Li độ dao động tại M vào thời điểm t2 = (t1 + 2,01) s bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại một điểm M cách nguồn dao động một đoạn d (cm) là u =5cos40π(t - d150) cm. Độ dài bước sóng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), -Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(20x-2000t) (cm), trong đó x là toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s) .Tốc độ của sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ của sóng là 100 m/s , giá trị của a là - Vật lý 12

Một sóng cơ học truyền theo trục Ox có phương trình u=2cos(ax-2000t) (cm), trong đó toạ độ tính bằng mét (m), t là thời gian tính bằng giây (s). Tốc độ của sóng là 100 m/s, giá trị của a là  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng biết phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x(cm) - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại điểm M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=4cos50π(t-x120+115) cm; s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 1,2m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos25π(at-xb+112) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=1,2 m/s, bước sóng là 4,8 cm. Giá trị a, b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi căng ngang, phương trình dao động tại M cách nguồn dao động O một đoạn x (cm) là uM=5cos aπ(t-xb-16) (cm, s). Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v=80 cm/s, bước sóng là 4 cm. Giá trị a,b là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π/2) cm. Tìm phương trình dao động tại A - Vật lý 12

Trên cùng một phương truyền sóng , A và B cách nhau 15 cm , sóng truyền từ A đến B với tốc độ 60 cm/s. Biết phương trình dao động của B là uB=2cos(30πt+π2) cm. Tìm phương trình dao động tại A:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10cm là - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ 40 cm/s .Phương trình sóng của một điểm M trên phương trình đó là uM=2cos2πt (cm) . Phương trình sóng tại điểm N nằm trước M và cách M 10 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên dây là 60cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:- Vật lý 12

Tại đầu O của một dây đàn hồi căng ngang, người ta tạo ta một dao động thẳng đứng có phương trình uO=4cos(40πt+π2) cm,s. Gọi M trên dây cách O một đoạn 40 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60 cm/s. Bỏ qua mọi lực cản, phương trình dao động tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là? -Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng rad? - Vật lý 12

Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng π3rad?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là: - Vật lý 12

Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:- Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ lệch phase của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 20cm là? - Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 660 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 330 m/s, độ lệch phase của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn tới bằng 20 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giữa hai điểm cách nhau 1m trên cùng phương truyền thì chúng dao động:- Vật lý 12

Sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với tốc độ 360 m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1 m trên cùng phương truyền thì chúng dao động:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sóng cơ học có tần số dao động là 400Hz, lan truyền trong không khí với tốc độ là 200m/s.- Vật lý 12

Một sóng cơ học có tần số dao động là 400 Hz, lan truyền trong không khí với tốc độ là 200 m/s. Hai điểm M, N cách nguồn âm lần lượt là d1=45 cmd2. Biết pha của sóng tại điểm M sớm pha hơn tại điểm N là π rad. Giá trị của d2 bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là:- Vật lý 12

Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng λ = 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách gần nhau nhất giữa hai điểm dao động vuông pha - Vật lý 12

Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng  λ = 5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90o là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha - Vật lý 12

Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động của dây đàn bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ  v=1,2 m/s. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất dao động đồng pha là 5 cm. Tần số dao động là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là: - Vật lý 12

Trên một dây đàn hồi sóng truyền đi với tốc độ v=1,2 m/s, tần số f=20 Hz. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất giữa dao động đối pha là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm dao động gần nhất ngược phase với nhau.- Vật lý 12

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v=0,2 m/s, chu kỳ dao động T=10 s Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất trên dây dao động ngược pha nhau là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là: -Vật lý 12

Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ 2 m/s. Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định độ lệch phase giữa hai điểm MN trong quá trình truyền sóng. - Vật lý 12

Sóng truyền từ O đến M với bước sóng 60 cm. Xét điểm M cách O một đoạn 45 cm thì tính chất của sóng tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định bước sóng của sóng cơ học - Vật lý 12

Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với dây, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A một góc  φ=(kπ+π2) với k = 0, ±1,… Biết tần số f trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz. Bước sóng λ bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước. -Vật lý 12.

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà cùng phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường thẳng đứng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động của sóng cơ học - Vật lý 12

Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. Vật lý 12

Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d=20 cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Tốc độ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định biên độ dao động của sóng cơ học.

Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O có phương trình: uO=Acosωt(cm). Một điểm cách nguồn một khoảng bằng 12 bước sóng có li độ 5cm ở thời điểm bằng 12 chu kì. Biên độ của sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm biên độ dao động của sóng cơ học - vật lý 12

Một sóng cơ lan truyền trên một đường thằng. Phương trình dao động của nguồn sóng O là uO=Acosωt  cm. Một điểm M cách nguồn O bằng λ3 dao động với li độ u= 2 cm ở thời điểm t = T2. Biên độ sóng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp-Vật lý 12:

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Biên độ dao động của hai nguồn kết hợp-Vật lý 12

Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình uA=AcosωtuB=Acos(ωt+π). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại -Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:- Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định điều kiện về tọa độ của cực đại giao thoa.- Vật lý 12

Ký hiệu λ là bước sóng, d1d2 là hiệu khoảng cách từ điểm M đến các nguồn sóng kết hợp S1S2 trong một môi trường đồng tính. k = 0, ±1, ±2,… Điểm M sẽ luôn luôn dao động với biên độ cực đại nếu:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ của hai nguồn kết hợp tại 1 điểm.- Vật lý 12

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cosωt (cm); uB=cos(ωt+π) (cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Bài toán xác định biên độ dao động tổng hợp -Vật lý 12

Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại A, B là uA=cos100πt(cm); uB=cos(100πt)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời đúng khi nói về hiện tượng giao: - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều kiện để hai sóng giao thoa - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa cực đại và cực tiểu giao thoa - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp. Hai điểm liên tiếp nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn trong môi trường truyền sóng là một cực tiểu giao thoa và một cực đại giao thoa thì cách nhau một khoảng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số đường cực tiểu giao thoa của hai nguồn kết hợp dao động cùng tần số, cùng pha - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và cùng pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Bài toán xác định số đường cực đại giao thoa - Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian, số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.- Vật lý 12

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính chất của biên độ dao động tổng hợp trong giao thoa sóng cơ học.

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và dao động ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực của AB:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định phương trình giao thoa sóng tại điểm M - Vật lý 12

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm có phương trình dao động là uA=uB=5cos20πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1=15cm và d2=20cm là?- Vật lý 12

Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là uA = uB = 2cos10πt(cm). Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình dao động sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5cm đến 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là bao nhiêu? - Vật lý 12

Thực hiện giao thoa trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha với biên độ dao động 3 cm. Phương trình dao động tại M có hiệu khoảng cách A,B là 5 cm, có dạng  uM=32cos42πt  cm. Biết rằng bước sóng có giá trị từ 2,5 cm đến 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phương trình dao động tại M cách đều hai nguồn S1 và S2 một đoạn 10cm là? - Vật lý 12

Cho 2 nguồn kết hợp trên mặt phẳng dao động với phương trình uS1= uS2=cos100πt cm. Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s. Phương trình dao động tại M cách đều điểm S1, S2 một đoạn 10 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại M là?

Giả sử phương trình sóng tại hai nguồn kết hợp A, B là: uA=uB=Acosωt. Xét một điểm M trên mặt chất lỏng cách A, B lần lượt là d1, d2. Coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại M là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ dao động tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A 8cm, cách B là 9cm là bao nhiêu?- Vật lý 12

Trên bề mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 6 cm dao động ngược pha với tần số 20 Hz, biên độ a=2 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 60 cm/s. Biên độ dao động tại điểm M trên mặt chất lỏng cách A 8 cm, cách B là 9 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn lần lượt là 18cm và 24cm. Xác định vận tốc truyền sóng?- Vật lý 12

Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f=12 Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18 cm, d2 = 24 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng trên mặt nước. Giao thoa sóng cơ học.- Vật lý 12

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f=15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân. -Vât lý 12.

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo phương trình u = Acos100πt(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA - MB = 1 cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 30 mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng. Giao thoa sóng cơ học. -Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 28 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21 cm, d2 = 25 cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? - Vật lý 12

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 16 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 26cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là? - Vật lý 12

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 19 cm, d2 = 21 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v=26 cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định số đường dao động cực đại nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là? - Vật lý 12

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số 50Hz, cùng biên độ dao động, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là d1 = 42 cm, d2 = 50 cm, sóng tại đó có biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực 5 đường. Tần số dao động của hai nguồn - Vật lý 12

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ dao động, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là d1 = 41 cm, d2 = 52 cm, sóng tại đó có biên độ triệt tiêu. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1 m/s. Số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là 5 đường. Tần số dao động của hai nguồn bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điểm M cách hai nguồn những khoảng lần lượt 20,25cm và 26,75cm đang dao động như thế nào? - Vật lý 12

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số 80 Hz và lan truyền với tốc độ 0,8 m/s. Điểm M cách hai nguồn những khoảng lần lượt 20,25 cm26,75 cm ở trên:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tại 2 điểm A và B cách nhau trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau dao động với biên độ a, bước sóng là 10 cm. Điểm M cách A 25 cm, cách B 5 cm sẽ dao động với biên độ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo tại hai điểm A và B luôn dao động cùng pha nhau. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là?- Vật lý 12

Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8 cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo tại hai điểm A và B dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là? -Vật lý 12

Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 10 cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là?-Vật lý 12

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số f=12 Hz, cách nhau 8 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 30 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB, biết tính chất sóng ở hai điểm bất kì.- Vật lý 12

Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50 mm lần lượt dao động theo phương trình u1=Acos200πt( cm) và u2=Acos(200πt+π) (cm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12 mm và vân bậc (k +3) (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có NA – NB = 36 mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định số điểm cực tiểu trong vùng giao thoa của hai sóng-Vật lý 12.

Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 20 cm có chu kì dao động là 0,1 s và dao động cùng pha nhau. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 40 cm/s. Số điểm cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng giữa AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số đường dao động với biên độ mạnh nhất là trên đường nối giữa hai nguồn sóng.- Vật lý 12

Hai nguồn điểm phát sóng trên mặt nước có cùng bước sóng λ, cùng pha, cùng biên độ, đặt cách nhau một khoảng D=2,5λ. Số đường dao động với biên độ mạnh nhất là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vẽ một vòng tròn lớn trên mặt nước bao cả hai nguồn sóng vào trong. Số điểm cực tiểu trên vòng tròn ấy là?- Vật lý 12

Hai nguồn điểm phát sóng trên mặt nước có cùng bước sóng λ, cùng pha, cùng biên độ, đặt cách nhau một khoảng D=2,5λ. Vẽ một vòng tròn lớn trên mặt nước bao cả hai nguồn sóng vào trong. Số điểm cực tiểu trên vòng tròn ấy là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số đường cực đại và số đường cực tiểu giữa hai nguồn - Vật lý 12

Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng có tốc độ truyền sóng là 60 cm/s, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 12 cm, dao động đối pha với tần số f=20 Hz .Số đường cực đại và số đường cực tiểu trong khoảng AB là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tốc độ truyền sóng biết trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là 15 cực đại.- Vật lý 12

Cho 2 điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 50 Hz, cùng pha. Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là 15, trong đó khoảng cách giữa 2 điểm cực đại xa nhau nhất là 14 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên mặt giao thoa. - Vật lý 12

Cho 2 điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 80 Hz, đối pha. Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là 14, trong đó khoảng cách giữa 2 điểm cực đại xa nhau nhất là 13 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha . Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên vùng giao thoa.- Vật lý 12

Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha cách nhau 10 cm, bước sóng là 1,6 cm. Số điểm dao động cực đại trên biên độ AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số đường cực tiểu giao thoa biết hai nguồn AB cách nhau 10 cm và bước sóng là 1,6cm.- Vật lý 12

Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A, B dao động đối pha cách nhau 10 cm, bước sóng là 1,6 cm. Số điểm dao động cực tiểu trên biên độ AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là bao nhiêu? - Vật lý 12

Trên mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động đồng pha cách nhau 10 cm, bước sóng dài 3 cm. Xét hình vuông ABCD trên mặt chất lỏng. Số điểm cực đại trên các cạnh tam giác ACD là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Các điểm dao động với biên độ cực đại trên AB lần lượt cách A là bao nhiêu? -Vật lý 12

Thực hiện thí nghiệm giao thoa trên mặt chất lỏng. Hai nguồn kết hợp A,B dao động đồng pha cách nhau 5 cm, bước sóng 4 cm. Các điểm dao động với biên độ cực đại trên AB lần lượt cách A là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB, bán kính 3cm số điểm dao động với biên độ cực đại là?- Vật lý 12

Tại 2 điểm A và B (AB=15cm) trên mặt nước dao động cùng tần số 50 Hz, cùng pha, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 100 cm/s. Trên đường tròn có tâm là trung điểm AB, bán kính 3 cm số điểm dao động với biên độ cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trên đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, nằm trên mặt chất lỏng, điểm dao động với biên độ cực đại ở gần B nhất cách B một đoạn là?-Vật lý 12

Trên bề mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha cách nhau 12 cm. Bước sóng dài 2,5 cm. Trên đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, nằm trên mặt chất lỏng, điểm dao động với biên độ cực đại ở gần B nhất cách B một đoạn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trên đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, nằm trên mặt chất lỏng, điểm dao động với biên độ cực đại ở xa B nhất cách B một đoạn?-Vật lý 12

Trên bề mặt một chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha cách nhau 12 cm. Bước sóng dài 2,5 cm. Trên đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, nằm trên mặt chất lỏng, điểm dao động với biên độ cực đại ở xa B nhất cách B một đoạn:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của AB cách nguồn A là?- Vật lý 12

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 50 mm, dao động cùng pha theo phương trình u = Acos(200πt)(mm) trên mặt thuỷ ngân. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là v=80 cm/s. Điểm gần nhất dao động cùng phase với nguồn trên đường trung trực của AB cách nguồn A là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là? -Vật lý 12

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10 cm, cùng dao động với tần số 80 Hz và pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trên đường trung trực của AB, điểm gần A nhất dao động đồng phase với A cách A một đoạn là:- Vật lý 12

Trên bề mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm dao động với phương trình uA = uB = acos40πt(cm,s). Vận tốc truyền sóng là 80 cm/s. Trên đường trung trực của AB, điểm gần A nhất dao động đồng pha với A cách A một đoạn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một người gõ một nhát búa trên đường ray và cách đó 528m, một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 1,5s so với tiếng gõ nghe được trong không khí - vật lý 12

Một người gõ một nhát búa trên đường ray và cách đó 528 m, một người áp tai vào đường ray nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 1,5 s so với tiếng gõ nghe được trong không khí. Tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Tốc độ âm trên đường ray là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330m/s và 1450m/s. Khi âm truyền từ trong không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng lên bao nhiêu lần ?-Vật lý 12

Tốc độ âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s1450 m/s. Khi âm truyền từ trong không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng lên bao nhiêu lần ? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7s nghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. Biết tốc độ âm trong không khí là 330m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng- Vật lý 12

Một người đứng ở gần chân núi hét lớn tiếng thì sau 7 snghe thấy tiếng vang từ núi vọng lại. Biết tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. Khoảng cách từ chân núi đến người đó bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một người đứng ở điểm M cách nguồn âm S1 một đoạn 3m, cách nguồn âm S2= 3,375m. Biết S1và S2 dao động cùng pha. - Vật lý 12

Một người đứng ở điểm M cách nguồn âm S1 một đoạn 3 m, cách nguồn âm S2 một đoạn  3,375 m. Biết S1S2 dao động cùng pha. Tốc độ của sóng âm trong không khí v=330 m/s. Tại điểm M người quan sát không nghe được âm thanh từ hai loa S1, S2. Bước sóng dài nhất của âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về ngưỡng nghe của tai -Vật lý 12:

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về Hộp cộng hưởng -Vật lý 12:

Hộp cộng hưởng có tác dụng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết - Sự phân biệt âm thanh với hạ âm và siêu âm dựa trên-Vật lý 12:

Sự phân biệt âm thanh với hạ âm và siêu âm dựa trên

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1400m/s. Độ sâu của biển tại nơi đó là?- Vật lý 12

Một máy đo độ sâu của biển dựa vào nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, sau khi phát sóng siêu âm được 0,8s thì nhận được tín hiệu siêu âm phản xạ lại. Biết tốc độ truyền âm trong nước là 1400 m/s. Độ sâu của biển tại nơi đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng? - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm tăng 10 dB. Khi cường độ âm tăng 100 lần thì mức cường độ âm tăng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10^-5 W/m2. - Vật lý 12

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5  W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 =10-12 W/m2.Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết ngưỡng nghe của âm đó là Io=0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là - Vật lý 12

Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA= 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0= 0,1 nW/m2. Cường độ của âm đó tại A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là - Vật lý 12.

Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?- Vật lý 12

Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về đặc trưng vật lý của sóng âm - Vật lý 12:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về đặc trưng của sóng âm- Vật lý 12:

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết về sự thay đổi môi trường truyền sóng- Vật lý 12:

Khi truyền âm từ không khí vào trong nước, kết luận nào không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường.- Vật lý 12

Chọn kết luận đúng. Tốc truyền âm nói chung lớn nhất trong môi trường

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu trong diện tích  S1 xét một diện tích S2=S1/4 và cho biên độ sóng tăng gấp đôi thì năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua S2  bằng bao nhiêu- Vật lý 12

Năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích nhỏ S1 vuông góc với phương truyền sóng bằng W1. Nếu trong diện tích S1 xét một diện tích S2= S1/4 và cho biên độ sóng tăng gấp đôi thì năng lượng sóng truyền trong một đơn vị thời gian qua S2 bằng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi một nguồn âm có công suất 1mW thì người đứng cách nguồn xa nhất là bao nhiêu thì còn nghe được âm thanh do nguồn đó phát ra. - Vật lý 12

Cường độ âm thanh nhỏ nhất mà tai người có thể nghe được là 4.10-12 W/m2. Hỏi một nguồn âm có công suất 1 mW thì người đứng cách nguồn xa nhất là bao nhiêu thì còn nghe được âm thanh do nguồn đó phát ra. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng, coi sóng âm là sóng cầu.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. . Khoảng cách SM là- Vật lý 12

Mức cường độ âm do một nguồn âm S gây ra tại một điểm M là L. Nếu tiến thêm một khoảng d=50 m thì mức cường độ âm tăng thêm 10 dB. Khoảng cách SM là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một khoảng 20m thì cường độ âm giảm chỉ còn bằng I/4. Khoảng cách d là - Vật lý 12

Một người đứng cách một nguồn âm một khoảng là d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một khoảng 20 m thì cường độ âm giảm chỉ còn bằng I/4. Khoảng cách d là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là - Vật lý 12

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0.08 s. Âm do lá thép phát ra là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là - Vật lý 12

Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm có công suất 3 μW. Biết cường độ âm chuẩn là I0= 10-12 W/m2. Tại một điểm M cách nguồn 5m mức cường độ âm có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng sóng S đến sớm hơn sóng P là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là - Vật lý 12

Một cơn động đất phát đồng thời hai sóng trong đất: sóng ngang (S) và sóng dọc (P). Biết rằng vận tốc của sóng S là 34,5 km/svà của sóng P là 8 km/s. Một máy địa chấn ghi được cả sóng S và sóng P cho thấy rằng sóng S đến sớm hơn sóng P là 4 phút. Tâm động đất ở cách máy ghi là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết: Tìm câu trả lời đúng về đặc trưng sinh lý của âm-Vật lý 12:

Chọn câu trả lời không đúng trong các câu sau:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?- Vật lý 12

Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm : Cảm giác về âm-Vật lý 12:

Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trắc nghiệm về độ cao và tần số của âm-Vật lý 12:

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đồ thị biểu diễn âm thanh theo thời gian-Vật lý 12:

Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng- Vật lý 12

Chọn câu trả lời không đúng. Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng - Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng?-Vật lý 12

Hãy chọn câu đúng. Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô vì chúng có cùng

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?- Vật lý 12

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm lý thuyết: Ứng dụng của sóng âm trong nhạc cụ - Vật lý 12:

Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một dây đàn chiều dài l, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng- Vật lý 12

Một dây đàn chiều dài l, biết tốc độ truyền sóng ngang theo dây đàn bằng v. Tần số của âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại ở hai đầu sáo, ở giữa có hai nút. Chiều dài ống sáo là 80cm. Bước sóng của âm là- Vật lý 12

Một ống sáo hở hai đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại ở hai đầu sáo, ở giữa có hai nút. Chiều dài ống sáo là 80 cm. Bước sóng của âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì?- Vật lý 12

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên hệ giữa tần số và lực căng dây đàn - Vật lý 12:

Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số do dây đàn phát ra không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? - Vật lý 12

Tần số do dây đàn phát ra không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một người đứng ở vị trí cách S1 một đoạn 3m . Để người đó không nghe rõ được âm thì tần số nhỏ nhất của âm là - Vật lý 12

Cho hai nguồn âm S1,S2 phát ra hai âm có cùng tần số .Tốc độ sóng âm trong không khí là 330 m/s .Một người đứng ở vị trí cách S1 một đoạn 3 m , cách S2 một đoạn 3,375 m . Để người đó không nghe rõ được âm thì tần số nhỏ nhất của âm là 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ - Vật lý 12

Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để âm do nguồn không làm đau tai thì giá trị d tối thiểu là.- Vật lý 12

Ngưỡng đau tai người bằng 10 W/m2.Cho một nguồn âm cách tai một khoảng d , nguồn phát công suất 125,6 W. Để âm do nguồn không làm đau tai thì giá trị d tối thiểu là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1km bằng 70dB. Công suất nguồn âm là - Vật lý 12

Ngưỡng nghe của âm là Io=10-12 W/m2 . Mức cường độ của âm do nguồn gây ra tại một điểm cách nguồn 1 km bằng 70 dB. Công suất nguồn âm là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70dB . Cường độ âm I tại A có giá trị - Vật lý 12

Một nguồn âm O xem như nguồn điểm , phát âm trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm.  Ngưỡng nghe của âm đó là Io=10-12 W/m2 . Tại một điểm A ta đo được mức độ cường độ âm là L=70 dB . Cường độ âm I tại A có giá trị

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là  - Vật lý 12

Hai âm có mức  cường độ chênh lệch 2 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng ta là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3m là  - Vật lý 12

Một nguồn âm S có công suất 0,05 W . Biết ngưỡng nghe Io=10-12 W/m2 . Mức nghe cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 3 m là 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một nguồn âm S đặt cách tai một quan sát viên một khoảng d = 1,2m . Giá trị tối thiểu của công suất nguồn âm phải bằng bao nhiêu để âm do S phát ra bắt đầu làm đau tai-- Vật lý 12

Một nguồn âm S đặt cách tai một quan sát viên một khoảng d=1,2 m . Giá trị tối thiểu của công suất nguồn âm phải bằng bao nhiêu để âm do S phát ra bắt đầu làm đau tai .Biết ngưỡng đau bằng 10 W/m2

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85dB. Biết cường độ âm chuẩn  10^-12W/m2 . Cường độ âm cực đại của nhà máy là - Vật lý 12

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân , mức cường độ âm trong phân xưởng nhà máy phải không vượt quá 85 dB. Biết cường độ âm chuẩn 10-12 W/m2  . Cường độ âm cực đại của nhà máy là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97dB. Khoảng cách từ M đến A là - Vật lý 12

Loa của một máy thu thanh có công suất P=1 W . Mức cường độ âm do loa tạo ra tại điểm M là 97 dB. Khoảng cách từ M đến A là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một máy bay bay ở độ cao 100m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100dB thì máy bay phia bay ở độ cao- Vật lý 12

Một máy bay bay ở độ cao 100 m , mức cường độ âm ở mặt đất là 120 dB. Để mức cường độ âm ở mặt đất là 100 dB thì máy bay phia bay ở độ cao

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ tăng lên một lượng 10^-6W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất là 2.10^-3dB . Giá trị I là  - Vật lý 12

Một loa phát âm cường độ I . Khi cường độ tăng lên một lượng 10-6 W/m2 thì mức cường độ âm ở mặt đất tăng thêm một lượng là 2.10-3 dB . Giá trị I là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s , trong nước là 1435m/s . Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là -Vật lý 12

Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s , trong nước là 1435 m/s . Một âm có bước sóng trong không khí là 50 cmthì khi truyền trong nước có bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một người gõ nhát búa vào đường ray bằng sắt , ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường ray thì nghe thấy 2 tiếng búa cách nhau 3 giây . , vận tốc truyền âm trong đường sắt là- Vật lý 12

Một người gõ nhát búa vào đường ray bằng sắt , ở cách đó 1056 m một người khác áp tai vào đường ray thì nghe thấy 2 tiếng búa cách nhau 3 giây . Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s , vận tốc truyền âm trong đường sắt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s  , độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn đến bằng 50cm là:- Vật lý 12

Một sóng âm có tần số 510 Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s  , độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu đường đi từ nguồn đến bằng 50 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25cm luôn lệch pha nhau một góc π/4  . Tốc độ truyền sóng trong nước là - Vật lý 12

Một nguồn âm chìm trong nước có tần số f=500 Hz . Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 25 cmluôn lệch pha nhau một góc π4rad . Tốc độ truyền sóng trong nước là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là

Một ống sáo có chiều dài l = 68cm . Tốc độ truyền âm là v = 340m/s . Hoạ âm bậc 3 có tần số là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một dây đàn dài l = 80cm có hoạ tần bậc 2 là f=500Hz .Tốc độ truyền sóng trên dây là - Vật lý 12

Một dây đàn dài l=80 cm có hoạ tần bậc 2 là f=500 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định phase của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? - Vật lý 12

Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh lệch nhau một lượng bằng bao nhiêu? (k: nguyên)

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ trong hiện tượng giao thoa sóng.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng. Độ lệch phase giữa sóng tới và sóng phản xạ.- Vật lý 12

Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:- Vật lý 12

Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng-Vật lý 12.

Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng. . Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng bao nhiêu?- Vật lý 12

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s. Coi biên độ lan truyền không đổi. Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng:- Vật lý 12

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài l=1,2 m , đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=1,5cos(200πt)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 m/s. Coi biên độ lan truyền không đổi. Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là? - Vật lý 12

Một sợi dây mảnh AB không dãn, được căng ngang có chiều dài l=1,2 m, đầu B cố định, đầu A dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA=1,5cos(200πt)(cm). Trên dây có sóng dừng, bề rộng một bụng sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Chọn câu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lý thuyết sóng dừng. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp? - Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Lý thuyết sóng dừng. - Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì? - Vật lý 12

Chọn câu trả lời đúng. Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao thoa sóng vì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số của sóng dừng. Vật lý 12. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.- Vật lý 12

Trên một sợi dây dài 1,5 m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45 m/s. Tần số sóng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f z người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:- Vật lý 12

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1, 2 m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số 85 H. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm số nút sóng trên dây. sóng dừng. - Vật lý 12,

Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32 m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số nút sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định số bụng, nút trên dây đà.n hồi. Sóng dừng - Vật lý 12.

Sóng dừng xảy ra trên dây AB=11 cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Bước sóng dài nhất trên dây. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Một sợi dây dài l=2 m , hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l, hai đầu cố định. Trên dây có thể xảy ra sóng dừng với bước sóng dài nhất là bao nhiêu?

Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l, hai đầu cố định. Trên dây có thể xảy ra sóng dừng với bước sóng dài nhất là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài l , trên dây đàn có thể có những sóng dừng với bước sóng nào?-Vật lý 12.

Đánh một tiếng đàn lên dây đàn có chiều dài l, trên dây đàn có thể có những sóng dừng với bước sóng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Số bụng sóng trên dây. Hiện tượng sóng dừng. - Vật lý 12.

Một sợi dây dài 120 cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v=32 m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. Số bụng sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động trên dây đàn hồi đang có sóng dừng. - Vật lý 12

Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tốc độ trên dây là 25 m/s, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Tần số dao động trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tần số dao động trên dây đàn hồi đang có sóng dừng.- Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 mđầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 24 m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tốc độ truyền sóng. Sóng dừng.-Vật lý 12.

Một dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa đang dao động với tần số f=100 Hz. Biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ tư kể từ B là 14 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là?-Vật lý 12.

Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định số bó sóng trên dây. Sóng dừng.-Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền có tần số 50 Hz, với tốc độ truyền sóng là 20 m/s. Số bó sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Xác định tần số của sóng dừng.-Vật lý 12.

Một sợi dây AB dài 1,25 m căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số f. Người ta đếm được trên dây có ba nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu A, B. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Tần số sóng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng. Sóng dừng.-Vật lý 12.

Quả cầu khối lượng m=0,625 kg gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k=400 N/m treo thẳng đứng, quả cầu được nối vào đầu A của một dây AB căng ngang. Giả sử lực căng dây không làm ảnh hưởng đến chuyển động của quả cầu. Kích thích cho quả cầu dao động tự do theo phương thẳng đứng, ta thấy trên dây có sóng dừng với 6 bó sóng. Biết dây AB dài 3 m. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số sóng dừng trên dây đàn hồi.- Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên một dây AB căng ngang thì thấy có 7 nút trên dây, tần số sóng là 42 Hz. Với dây AB và tốc độ truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút thì tần số phải là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây đàn hồi.- Vật lý 12.

Dây đàn dài 80 cm phát ra âm có tần số 12 Hz. Quan sát dây đàn ta thấy có 3 nút và 2 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây đàn là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Xác định tốc độ truyền sóng. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.-Vật lý 12.

Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi người ta thấy khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,2 s. Khoảng cách giữa hai chỗ luôn đứng yên liền nhau là 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Xác định tốc độ truyền sóng? - Vật lý 12.

Một sợi dây AB có chiều dài 60 cm được căng ngang, khi sợi dây dao động với tần số 100 Hz thì trên dây có sóng dừng và trong khoảng giữa A, B có 2 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định tần số dao động trên dây là? Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.- Vật lý 12.

Một dây cao su dài 1 m căng ngang, một đầu gắn cố định, đầu kia gắn vào âm thoa cho dao động, trên dây hình thành hệ sóng dừng có 7 nút không tính hai đầu. Tốc độ truyền sóng trên dây là 36 km/h. Tần số dao động trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số nút và số bụng trên dây lần lượt là? Sóng dừng.- Vật lý 12.

Dây AB dài 21 cm treo lơ lửng, đầu trên A gắn vào âm thoa dao động với tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s ta thấy trên dây có sóng dừng. Số nút và số bụng trên dây lần lượt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tần số dao động. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Dây AB dài 21 cm treo lơ lửng, đầu trên A gắn vào âm thoa dao động. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s, ta thấy trên dây có sóng dừng với 8 bụng sóng. Tần số dao động của âm thoa bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều kiện để có sóng dừng trên dây? -Vật lý 12.

Cho một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do. Để trên dây có sóng dừng thì chiều dài sợi dây phải thỏa mãn điều kiện:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không dao động trên dây bằng? Sóng dừng.-Vật lý 12.

Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây với 4 múi sóng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không dao động trên dây bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng. Sóng dừng.- Vật lý 12.

Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây với 4 múi sóng. Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm không dao động và điểm dao động cực đại trên dây bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một dây đàn hồi dài 1,5 m với một đầu cố định, một đầu tự do, người ta quan sát thấy ngoài đầu dây cố định trên dây còn 2 điểm khác không dao động. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng 0,05 s, tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một phút kể từ khi dây AB duỗi thẳng số lần dây duỗi thẳng kế tiếp là 2400 lần Tốc độ truyền sóng? - Vật lý 12.

Sóng dừng xuất hiện trên một dây AB dàì  l=120 cm, hai đầu A,B cố định. Trên dây xuất hiện 4 bó sóng. Trong một phút kể từ khi dây AB duỗi thẳng số lần dây duỗi thẳng kế tiếp là 2400 lần. Tốc độ truyền trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần dây duỗi thẳng- Vật lý 12.

Trong một thí nghiệm về sóng dừng, trên một dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định. Người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có 2 điểm khác trên dây không dao động, tốc độ truyền trên dây là 8 m/s. Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

rên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là? -Vật lý 12

Một dây đàn hồi AB thẳng đứng dài 60 cm. Đầu A gắn với nguồn dao động theo phương ngang có tần số dao động 25 Hz, đầu B thả tự do. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tần số dao động để trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng là? - Vật lý 12.

Một dây đàn hồi AB thẳng đứng. Đầu A gắn với nguồn dao động theo phương ngang, đầu B thả tự do. Biết rằng 2 tần số kế tiếp có sóng dừng trên dây chênh lệch nhau 15 Hz. Tần số dao động để trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tìm tần số sóng. - Vật lý 12.

Một dây đàn hồi AB thẳng đứng. Đầu A gắn với dao động theo phương ngang có tần số dao động f, đầu B thả tự do. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bó sóng. Nếu tăng tần số dao động thêm 6 Hz thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 3 bó sóng. Giá trị của f là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Xác định số bó sóng trên dây. - Vật lý 12.

Một sơi dây đàn hồi căng ngang dài l =2 m. Đầu O nối với bản rung dao động với tần số f= 50 Hz, đầu A cố định, tốc độ truyền sóng trên dây là v= 40 m/s. Chọn kết quả đúng sau đây:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tần số âm do âm thoa phát ra là?- Vật lý 12.

Cột không khí trong ống thuỷ tinh có độ cao l có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước trong ống. Đặt một âm thoa trên miệng ống thuỷ tinh đó. Khi âm thoa dao động, nó phát ra âm cơ bản, ta thấy trong cột không khí có một sóng dừng ổn định. Khi độ cao cột khí nhỏ nhất l0 = 13 (cm) ta nghe được âm to nhất, biết đầu A hở là một bụng sóng, đầu B là nút, tốc độ truyền âm là 340 m/s. Tần số âm do âm thoa phát ra là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Khoảng cách từ bụng đến nút. -Vật lý 12.

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Bước sóng dài nhất- Vật lý 12.

Một dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Bước sóng dài nhất - Vật lý 12.

Một dây đàn hồi có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu tự do. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Chiều dài của dây? - Vật lý 12

Một sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là L. Chiều dài của dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất dao động tại các điểm trên dây có sóng dừng. -Vật lý 12.

Một sợi dây đã được kéo căng dài 2L, có các đầu M và N cố định. Sợi dây được kích thích để tạo sóng dừng trên nó sao cho, ngoài hai điểm đầu thì chỉ có điểm chính giữa G của sợi dây là nút sóng, A và B là hai điểm trên sợi dây, nằm hai bên điểm G và cách G một đoạn x (x < L) như nhau. Dao động tại các điểm A và B sẽ:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều kiện để có sóng dừng. -Vật lý 12.

Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với một đầu dây cố định và một đầu tự do thì chiều dài của dây phải bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Gọi M là điểm cách B một đoạn d, bước sóng là lamda , k là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai?-Vật lý 12.

Thực hiện sóng dừng trên dây AB có chiều dài l với đầu B cố định, đầu A dao động theo phương trình u=acos2πft. Gọi M là điểm cách B một đoạn d, bước sóng là λ, k là các số nguyên. Khẳng định nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm công thức tính chiều dài dây có sóng dừng - Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi có đầu A được gắn cố định. Cho đầu dây B dao động với tần số f (Hz) thì thấy có sóng truyền trên sợi dây trên dây với tốc độ v. Khi hình ảnh sóng ổn đinh thì xuất hiện những điểm luôn dao động với biên độ cực đại và có những điểm không dao động. Nếu coi B dao động với biên độ rất nhỏ thì chiều dài sợi dây là l luôn bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khái niệm sóng dừng.-Vật lý 12.

Sóng dừng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khái niệm sóng dừng trên dây đàn hồi hai đầu cố định. Sóng dừng.- Vật lý 12.

 Sóng dừng tạo ra trên dây đàn hồi hai đầu cố định khi:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng là:-Vật lý 12.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất dao động của phần tử vật chất ở hai bó sóng gần nhau? -Vật lý 12.

Trên phương x’0x có sóng dừng được hình thành, phần tử vật chất tại hai điểm bụng gần nhau nhất sẽ dao động:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai nút kế cận là 5cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là? - Vật lý 12.

Trên dây  đàn hồi có sóng dừng ổn định, với tần số dao động là f=10 Hz, khoảng cách giữa hai nút kế cận là 5 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Khoảng cách từ một nút N đến nút thứ N+4 bằng 6 (m). Tần số các sóng chạy (f) bằng? -Vật lý 12.

Hai sóng chạy có vận tốc 750 m/s truyền ngược chiều nhau và giao thoa nhau tạo thành sóng dừng. Khoảng cách từ một nút N đến nút thứ N+4 bằng 6 (m). Tần số các sóng chạy (f) bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng f=100Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là?- Vật lý 12.

Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 (cm). Biết tần số của sóng truyền trên dây bằng f=100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tìm tỉ số tần số sóng tạo ra sóng dừng. -Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu còn lại gắn vào máy rung. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2f1 bằng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây là? - Vật lý 12.

Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là t=0,05 (s). Tốc độ truyền sóng trên dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Bước sóng và vận tốc truyền sóng - Vật lý 12

Một dây AB dài l = 1,8 (m) căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số f= 100 (Hz). Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tốc độ truyền sóng trên dây? Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.- Vật lý 12

Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn 10 cm, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với điểm M là 0,1 giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số điểm nút, số điểm bụng trên dây là bao nhiêu?- Vật lý 12. Sóng dừng.

Một dây AB dài  l=60 (cm) có đầu B cố định. Tại đầu A thực hiện một dao động điều hoà có tần số f=40 (Hz). Tốc độ truyền sóng trên dây là v=12 (m/s). Số điểm nút, số điểm bụng trên dây là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây? - Vật lý 12.

Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là v=40 (m/s). Hai đầu dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là f=200 (Hz), trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng? - Vật lý 12.

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau l = 75 (cm). Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là  150  Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm tần số dao động của nguồn sóng nếu biết tần số này có giá trị 3(Hz) < f < 5(Hz)- Vật lý 12.

Sóng dừng trên dây dài  l = 2 (m) với hai đầu cố định. Vận tốc sóng trên dây là  v = 20 (m/s). Tìm tần số dao động của nguồn sóng nếu biết tần số này có giá trị f[3;5] (Hz):

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây- Vật lý 12. là?

Trên một sợi dây dài l=2 (m) đang có sóng dừng với tần số f = 100 (Hz), người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng. Hai tần số thấp nhất mà dây đàn phát ra là? - Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi chiều dài l = 1 (m), hai đầu được gắn cố định. Biết tốc độ truyền sóng trên dây đàn hồi là v = 300 (m/s). Hai tần số thấp nhất mà dây đàn phát ra là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cắt bớt để dây chỉ còn 21 (cm). Bấy giờ có sóng dừng trên dây. Hãy tính số bụng và số nút?- Vật lý 12.

Một dây AB đàn hồi, đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f = 100 (Hz) , đầu B để lơ lửng. Tốc độ truyền sóng là v = 4 (m/s). Cắt bớt để dây chỉ còn 21 (cm). Bấy giờ có sóng dừng trên dây. Hãy tính số bụng và số nút:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng trên dây, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ  3 (kể từ B) là 5cm. Bước sóng là? - Vật lý 12.

Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ  3 (kể từ B) là 5 cm. Bước sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là? - Vật lý 12.

Sợi dây OB = 21(cm) với đầu B tự do. Gây ra tại O một dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng là v = 2,8 (m/s). Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều kiện của tần số để tạo ra sóng dừng - Vật lý 12.

Một sợi dây mảnh AB dài 50 (cm), đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây là 25 (cm/s). Điều kiện về tần số để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng?- Vật lý 12.

Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 (Hz), 50 (Hz). Dây thuộc loại một đầu cố định hay hai đầu cố định.? Tính tần số nhỏ nhất để có sóng dừng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số sóng. - Vật lý 12.

Tạo ra sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định, nếu tần số của nguồn là 48 (Hz) thì trên dây có 8 bụng sóng. Hỏi để trên dây chỉ có 4 nút (không kể hai nguồn) thì tần số kích thích phải là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi phải kích thích với tần số là bao nhiêu để trên dây có 4 bụng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên dây có một đầu gắn vào máy rung, một đầu để tự do. Khi kích thích với tần số 50 (Hz). thì trên dây có 3 bụng sóng. Hỏi phải kích thích với tần số là bao nhiêu để trên dây có 4 bụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 (m/s). Kể cả A và B, trên dây có bao nhiêu nút và bao nhiêu bụng? - Vật lý 12

Một sợi dây AB dài 100 (cm) căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 (Hz). Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 (m/s). Kể cả A và B, trên dây có:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng? -Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên dây, nguồn sóng có phương trình vận tốc như sau: v=100πcos(20πt+π3)(cm/s). Xác định biên độ bụng sóng khi trên dây có sóng dừng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nếu thả tự do một đầu của sợi dây sau đó kích thích tạo sóng dừng thì tần số nhỏ nhất có sóng dừng trên dây là? Vật lý 12. Sóng dừng.

Tạo sóng dừng trên sợi dây, ban đầu để sợi dây hai đầu cố định thì tần số nhỏ nhất trên dây để có sóng dừng là f0=100 Hz, nếu bây giờ thả tự do một đầu của sợi dây sau đó kích thích tạo sóng dừng thì tần số nhỏ nhất có sóng dừng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là? - Vật lý 12

Một dây thép AB dài 60 cmhai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f'=50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Xác định tốc độ truyền sóng trên dây.- Vật lý 12

Một dây thép AB dài 120 cm căng ngang. Nam châm điện đặt phía trên dây thép. Cho dòng điện xoay chiều tần số f=50 Hz qua nam châm, ta thấy trên dây có sóng dừng với 4 múi sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Bề rộng tại bụng sóng là 6cm. Kết quả nào sau đây đúng? - Vật lý 12

Một dây thép có chiều dài AB=120 cm có tốc độ truyền sóng v=40 m/s, 2 đầu cố định. Khi được kích thích dao động bằng nam châm điện xoay chiều, trên dây hình thành 3 bó sóng. Bề rộng tại bụng sóng là 6 cm. Kết quả nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Tìm nhận xét đúng. - Vật lý 12

Sóng dừng trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn nam châm điện, biết dòng điện xoay chiều có tần số là f, biên độ dao động của đầu gắn với âm thoa là a. Trong các nhận xét sau đây nhận xét nào sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Sóng dừng kích thích bằng nam châm điện. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng là. - Vật lý 12

Một sợi dây thép AB dài l=41 cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B tự do. Kích thích dao động cho dây nhờ một nam châm điện với tần số dòng điện f=20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây v=160 cm/s. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất hiện số nút sóng và bụng sóng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sợi dây dài 5m có khối lượng 300g được căng ngang bằng một lực 2,16N. Tốc độ truyền trên dây có giá trị là. - Vật lý 12

Một sợi dây dài 5 m có khối lượng 300 g được căng ngang bằng một lực 2,16 N. Tốc độ truyền trên dây có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nam châm điện kích thích dao động trên dây và tạo sóng dừng với một bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: - Vật lý 12

Một dây sắt có chiều dài 60 cm, khối lượng m=8 g. Một nam châm điện có vòng sắt non có dòng điện xoay chiều 50 Hzchạy qua. Nam châm điện đặt đối diện với trung điểm của sợi dây. Nam châm điện kích thích dao động trên dây và tạo sóng dừng với một bó sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một sợi dây cao su dài 3m, một đầu cố định. Khi đó trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Biết lực căng dây là 0,36N và tốc độ truyền sóng.Khối lượng dây là? - Vật lý 12

Một sợi dây cao su dài 3 m, một đầu cố định, đầu kia cho dao động với tần số 2 Hz. Khi đó trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu dây. Biết lực căng dây là 0,36 N và tốc độ truyền sóng trên dây liên hệ với lực căng dây bởi công thức v=Fμ; với μ: khối lượng dây trên một đơn vị chiều dài. Khối lượng của dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một đoạn dây dài 60cm có khối lượng 6g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc= 2,25N. Tốc độ truyền sóng trên dây là:- Vật lý 12

Một đoạn dây dài 60 cm có khối lượng 6 g, một đầu gắn vào cần rung, đầu kia treo trên một đĩa cân rồi vắt qua một ròng rọc, dây bị căng với một lực Fc = 2,25 N. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Trắc nghiệm: Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải?- Vật lý 12:

Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:- Vật lý 12

Tạo sóng ngang trên một sợi dây AB=0,3 m căng nằm ngang, với chu kì 0,02 s, biên độ 2 mm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,5 m/s. Sóng lan truyền từ đầu A cố định đến đầu B cố định rồi phản xạ về A. Chọn sóng tới B có dạng uB=Acosωt. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M cách B 0,5 cm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx/4+π/2)cos(20πt-π/2) , trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:- Vật lý 12

Một sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình u=4cos(πx4+π2)cos(20πt-π2)(cm), trong đó x đo bằng cm và t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng dọc theo dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd/12cos(100πt-π/4) cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là- Vật lý 12

Phương trình sóng dừng trên dây đàn hồi căng ngang có dạng u=4cos5πd12cos(100πt-π4) cm. Với d(cm) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến nguồn dao động. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Cho biết tần số dao động trên dây là 10Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng- Vật lý 12

Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB=l=1 m, khối lượng dây m0 = 50 g, quả cân có khối lượng m=125 g Lấy g=10 m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10 Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng 4. Giữ l và f không đổi. Để dây rung thành 2 múi thì phải?- Vật lý 12

Để tạo ra sóng dừng trên dây người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Cho dây có chiều dài AB=l=1 m, khối lượng dây m0 = 50 g, quả cân có khối lượng m=125 g. Lấy g=10 m/s2. Cho biết tần số dao động trên dây là 10 Hz. Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng bằng 4. Giữ l và f không đổi. Để dây rung thành 2 múi thì phải:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một dây đàn hồi AB = 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. - Vật lý 12

Một dây đàn hồi AB=90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm M gần A nhất có biên độ dao động là 1,5 cm. Tính khoảng cách AM?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:- Vật lý 12

Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(wt)(cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng.- Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(ωt) (cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng. Gọi M là điểm đầu tiên trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gọi M là điểm thứ 2 trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M?- Vật lý 12

Tạo sóng dừng trên sợi dây có đầu A gắn với nguồn dao động với phương trình u=4cos(ωt) (cm), đầu B gắn cố định. Sợi dây dài 1,2 (m), khi có sóng dừng thì dây có 2 bụng. Gọi M là điểm thứ 2 trên dây kể từ B dao động với biên độ 4 (cm). Hãy xác định khoảng cách từ B đến M?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Gọi M là một điểm trên dây cách A 15(cm). Hãy xác định biên độ tại M? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên sợi dây có đầu A cố định, đầu B gắn với nguồn sóng có phương trình u=4cos(10πt) (cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là  v = 600 (cm/s). Gọi M là một điểm trên dây cách A 15(cm). Hãy xác định biên độ tại M?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?- Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

M cách A một đoạn là λ/6 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/12 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là 3λ8 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/6  thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/6 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ6 thì biên độ dao động tại đó là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=5 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ8 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, tần số nguồn sóng là f=10 Hz. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là 5 (cm). Xác định vận tốc dao động cực đại tại bụng sóng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ/12 thì biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ, biên độ nguồn sóng là U0. Hỏi tại điểm M cách A một đoạn là λ12 thì biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5(cm). Xác định biên độ bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại điểm cách A một đoạn λ/6 có biên độ dao động là bao nhiêu? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A cố định, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5 (cm). Tại điểm cách A một đoạn λ6 có biên độ dao động là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tại điểm M cách A một đoạn là λ/12  dao động với biên độ bằng 5(cm). Xác định biên độ bụng sóng? - Vật lý 12

Tạo ra sóng dừng trên một sợi dây có đầu A tự do, bước sóng λ. Tại điểm M cách A một đoạn là λ12 dao động với biên độ bằng 5 (cm). Xác định biên độ bụng sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A là bụng sóng, M là điểm gần A nhất dao động với biên độ U0. Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A là nút sóng, M là điểm gần A nhất dao động với biên độ U0. Biết AM = 10 (cm). Hãy xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo, . Xác định bước sóng? - Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U0 và gần nhau nhất. AB = 20 (cm). Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√ 3 và gần nhau nhất. AB = 10 (cm). Xác định bước sóng?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và gần nhau nhất. AB = 10 (cm). Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo , gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√3 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ nhỏ hơn  Uo√3 . AB = 20 cm. Xác định bước sóng?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ nhỏ hơn U03. AB=20 cm. Xác định bước sóng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng Uo , gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ Uo√3 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn Uo√3. AB = 20 cm. Xác định bước sóng ?- Vật lý 12

Sóng dừng trên sợi dây có nguồn sóng U0, gọi A, B là hai điểm dao động với cùng biên độ U03 và biết rằng các điểm nằm giữa AB đều có biên độ lớn hơn U03. AB=20 cm. Xác định bước sóng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị

Hãy xác định độ lệch pha giữa hai điểm M và N qua đồ thị dưới đây

No description available.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.