Vấn đề 3. Biểu diễn lực

Vật lý 6. Vấn đề 3. Biểu diễn lực. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 3. Biểu diễn lực

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Biểu diễn lực

Phương, chiều, độ lớn, điểm đặt của lực, mũi tên
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ sau và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ và chọn phương án đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho hai lực như hình. Phát biểu nào đúng?

Cho hai lực như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết