Vấn đề 1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Vật lý 6. Vấn đề 1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng của chuyển động

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết